Ciele a zameranie

Naše zariadenie sa usiluje vytvárať prostredie, ktoré poskytuje prijímateľom sociálnej služby miesto k životu, možnosti udržania si funkčnosti pri rôznych telesných a duševných postihoch.


Popri zvládaní všetkých činnosti spojených so starostlivosťou, veľký dôraz sa bude aj naďalej klásť aktivitám realizovaným vo voľnom čase - cez výchovnú zložku, poskytovaním kultúrnej a pracovnej činnosti a poradenstva.

V našom zariadení sme zriadili tkáčsku dielňu, kde prijímatelia sociálnej služby môžu v plnej miere využiť svoje schopnosti a zručnosti, s dosiahnutím pocitu užitočnosti.

Našim cieľom je aj naďalej viesť prijímateľov sociálnej služby k samostatnosti a k základným hygienickým návykom, poskytovaním kvalitnej komplexnej starostlivosti formou rehabilitácie s využitím vodoliečby, parafínu a masážneho lôžka CERAGEM a BIOQUANTu.