O nás

V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa. Je to sociálna služba s denným pobytom, poskytovaná zdravotne postihnutým klientom, ktorí žijú v rodinách s ekonomicky aktívnymi príslušníkmi rodiny, ktorí ich nemôžu nechať bez dozoru, a nechcú ich umiestniť do domova sociálnych služieb.

Naše zariadenie ďalej poskytuje sociálne poradenstvo rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí, za účelom spolupráce pri sociálnej rehabilitácii. Výhodou umiestnenia v stacionári je spoločenstvo s inými klientmi, aby prekonali pocit osamotenia a izolácie, personál ich bude aktivizovať k činnosti a viesť k sebestačnosti.

Služby

V Dennom stacionári sa poskytuje:

  • Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
  • Sociálne poradenstvo
  • Sociálna rehabilitácia
  • Pracovná terapia
  • Záujmová činnosť

Terapie

Biblioterapia prebieha individuálnou a skupinovou formou pod vedením sociálnej pracovníčky. Je to metóda psychoterapie, ktorá využíva čítanie na psychicky liečebné účely u klientov. Čítanie pomáha účelne využívať voľný čas, ponúka iný svet, klient má nové zážitky.

Arteterapia je riadená, cielená činnosť, pri ktorej sa využívajú výtvarné prostriedky, je to druh psychoterapie, ktorý sa zameriava na rozvoj tvorivých schopností, posilňuje sústredenie na modelovanie, kreslenie.

Muzikoterapia je liečba hudbou, intenzívna relaxácia za účelom zlepšenia kvality života, pôsobí relaxačne, aplikovať sa môže v každom veku. Používanie rôznych foriem hudby pri uskutočňovaní terapeutických cieľov vyvoláva zlepšenie mentálneho, emocionálneho a fyzického zdravia

Muzikoterapia môže byť: kreatívna – hudobná produkcia, reproduktívna – hudobná interpretácia , receptívna – pasívne počúvanie hudby.

Ergoterapia - liečba prácou, alebo pracovná terapia. Je súčasťou liečebnej rehabilitácie a psychoterapie. Podľa možností každého klienta sa využíva ako schopnosť jednotlivca k zmysluplnej činnosti. Je to účelné zamestnávanie orientované na realitu života. Ergoterapia je v našom zariadení pracovná činnosť, ktorá je dobrovoľná. Zabraňuje sociálnej izolácii s používaním rôznych metód sociálnej práce.

Cieľ ergoterapie:

  • zlepšiť telesné a psychické funkcie
  • vzbudiť záujem o prácu namiesto nečinnosti
  • zvýšiť sebavedomie a seba hodnotenie klienta