Opatrovateľská starostlivosť

Opatrovateľský úsek zabezpečuje celodennú ošetrovateľskú starostlivosť priamo v zariadení. Je poskytovaná odborným personálom. Zdravotnícka starostlivosť je zabezpečená všeobecným praktickým lekárom pre dospelých a psychiatrom priamo v zariadení. Na odborné vyšetrenia sú naši prijímatelia sociálnych služieb doprevádzaní personálom do Prešova a Kapušian. Akútne stavy sú riešené cestou praktického lekára mimo ordinačných hodín cestou ÚPS (Ústavná pohotovostná služba), prípadne RZP (Rýchla zdravotná pomoc) alebo RLP (Rýchla lekárska pomoc). Pravidelne sa vykonávajú všetky potrebné preventívne prehliadky u PSS. Zabezpečujú sa všetky potrebné očkovania.

Cieľom starostlivosti opatrovateľského úseku je:

- udržiavať a podporovať telesné, duševné a sociálne zdravie prijímateľov sociálnej služby v súlade so sociálnym prostredím
- poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť zameranú na čo najrýchlejšie získanie nezávislosti a sebestačnosti prijímateľa sociálnej služby,
- zachovávať, udržať optimálny zdravotný stav a zlepšiť kvalitu života,
- poskytovať aktívnu a individuálnu ošetrovateľskú starostlivosť
- podporovať záujem a aktívnu spoluprácu príbuzných s ošetrujúcim personálom pri starostlivosti o prijímateľov sociálnej služby,
- monitorovať a uspokojovať potreby prijímateľov sociálnej služby súvisiace so zmenou zdravotného stavu a narušeným zdravím,
- uplatňovať v starostlivosti o prijímateľovi sociálnej služby získané vedomosti a poznatky v zhode s etickými princípmi
a právami postihnutých občanov.

Nakoľko je zloženie prijímateľov sociálnej služby rôznorodé, každému je venovaný individuálny prístup a pozornosť zo strany personálu. Dôraz kladieme aj na udržiavanie a prehlbovanie sebaopatery.

Naším cieľom je poskytovať tieto služby k maximálnej spokojnosti prijímateľov sociálnej služby.