Opatrovateľská starostlivosť

Opatrovateľský úsek zabezpečuje celodennú ošetrovateľskú a rehabilitačnú starostlivosť priamo v zariadení, ktorá je poskytovaná odborným personálom. Zdravotnícka starostlivosť je zabezpečená všeobecným praktickým lekárom pre dospelých a psychiatrom priamo v zariadení. Na odborné vyšetrenia sú naši prijímatelia soc. služieb doprevádzaní personálom.

Cieľom starostlivosti zdravotnického personálu je:

- udržiavať a podporovať telesné, duševné a sociálne zdravie prijímateľov sociálnej služby v súlade so sociálnym prostredím
- poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť zameranú na čo najrýchlejšie získanie nezávislosti a sebestačnosti prijímateľa sociálnej služby,
- zachovávať, udržať optimálny zdravotný stav a zlepšiť kvalitu života,
- poskytovať aktívnu a individuálnu ošetrovateľskú starostlivosť metódou ošetrovateľského procesu,
- poskytovať rehabilitáciu,
- podporovať záujem a aktívnu spoluprácu príbuzných s ošetrujúcim personálom pri starostlivosti o prijímateľov sociálnej služby,
- monitorovať a uspokojovať potreby prijímateľov sociálnej služby súvisiace so zmenou zdravotného stavu a narušeným zdravým,
- uplatňovať v starostlivosti o prijímateľovi sociálnej služby získané vedomosti a poznatky v zhode s etickými princípmi
a právami postihnutých občanov.

Nakoľko je zloženie prijímateľov sociálnej služby rôznorodé, každému je venovaný individuálny prístup a pozornosť zo strany personálu. Dôraz kladieme aj na udržiavanie a prehlbovanie sebaopatery.

Naším cieľom je poskytovať tieto služby k maximálnej spokojnosti prijímateľov sociálnej služby.