Prijímanie občanov do zariadenia

V zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, umiestnenie do zariadení sociálnej starostlivosti zabezpečuje sociálny odbor VÚC Prešov, ktorý akceptuje voľbu zariadenia.

Umiestnenie do ZpS zabezpečujú mestské alebo obecné úrady v mieste trvalého bydliska, kde je potrebné požiadať o posúdenie odkázanosti občana na sociálnu službu. Potrebné tlačivá: 1.) "Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu", 2.) "Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu"

Uvedené tlačivá môžte nájsť aj na webovej adrese www.po-kraj.sk . Spolu s bližšími informáciami o umiestnení.


Ďalej budú potrebné aj nasledujúce doklady:

1. Vypísaná a podpísaná žiadosť žiadateľom, príp. opatrovníkom žiadateľa
2. Posudok o zdravotnom stave, vydaný posudkovým útvarom VÚC Prešov /Rozhodnutie o odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby/
3. Rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške dôchodku
4. V prípade nesvojprávnosti žiadateľa rozsudok o pozbavení spôsobilosti + listina o ustanovení opatrovníka
5. Rodný list (resp. fotokópia)
6. Občiansky preukaz
7. Preukaz poistenca + zdravotná dokumentácia
8. Potvrdenie o bezinfekčnosti prostredia ( 3 dni pred nástupom ), výsledky vyšetrení na bacilonosičstvo (výter z hrdla, nosa,recta)
9. 2 x fotografie
10. Preukaz ŤZP
11. Vypísané a podpísané čestné prehlásenie o majetkových pomeroch

Do ZpS-DSS je možné prijať žiadateľa aj ako samoplatcu.