Pracovná terapia

Pracovná terapia je zameraná tak, aby prijímateľa sociálnej služby zaujala a mala svoj cieľ. Táto terapia sa využíva na dosiahnutie lepšej reedukácie jednotlivých funkcií organizmu. Podieľa sa na objektivizácii funkčnej kapacity jedinca (testovanie všedných činností), čo je nutné pre správne terapeutické zameranie s cieľom dosiahnúť sociálnu adaptáciu a integráciu postihnutého jedinca a to tak pracovnú, ako aj osobnú (sebestačnosť v sebaobsluhe). Pracovná terapia sa taktiež výrazne podieľa na posilnení motivácie postihnutého človeka.

Všetko závisí od zdravotných schopností, možnosti a vôle každého prijímateľa sociálnej služby.

Okrem ručných prác a výroby výrobkov z papiera, dreva, moduritu a skla sa obyvatelia zapájajú do úpravy okolia budovy, výsadby a ošetrovania kvetov, kosenia trávnika. Chovajú tiež vtáčiky, na gazdovskom dvore chovajú kačky, húsky a prasiatka.

Pracovná terapia je v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov odborná činnosť na osvojenie pracovných návykov a zručností fyzickej osoby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením na účel obnovy, udržania alebo rozvoja jej fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných schopností a jej začlenenia do spoločnosti.

Základná metóda práce s prijímateľom sociálnej služby je na základe vypracovaných denných a víkendových plánoch činnosti s cieľom nájsť najvhodnejší spôsob rozvoja ich pracovných a osobných zručností.

Výrobky našich PSS

Pracovná terapia