Úsek sociálnej starostlivosti

   Zabezpečuje podklady na prijatie do zariadenia, výpočty úhrad za ubytovanie a poskytovanie sociálnej starostlivosti (zaopatrenie, dohľad) stanovené individuálne podľa zdravotného stavu a sociálnej situácie prijímateľa, osobnú korešpondenciu

   Spolupracuje s inštitúciami pri vybavovaní agendy prijímateľov sociálnej služby

   Poskytuje individuálne rozhovory, ktoré slúžia na ľahšie začlenenie prijímateľa do kolektívu a adaptáciu na nové prostredie

   Samostatne zabezpečuje komplexnú sociálnu agendu a sociálnu prácu v plnom rozsahu. Patria k nej všetky administratívne činnosti, kontroly ako aj riešenie dôchodkových záležitostí, vybavovanie súkromných záležitostí prijímateľov sociálnych služieb (ďalej len PSS) pokiaľ o nich požiadali a udržiavanie kontaktu s príbuznými a opatrovníkmi. Na základe požiadaviek PSS a personálu sa zabazpečovali hygienické potreby a osobné veci PSS, aj ošatenie a obuv podľa potreby a finančných možností PSS.
   Vedieme registre vkladných knižiek, cestovných pasov, občianských preukazov, dedičských konaní, zmluvy o úschove cenných vecí. Z ďalšej evidencie vedieme kmeňovú knihu, predpis úhrad za jednotlivé mesiace, súhrn prijímov a výdajov PSS v depozite, evidencia zmlúv na osobných dôchodcovských účtoch, vyúčtovanie vreckového, štatistické prehľady o PSS, interné predpisy, evidencia prechodného a trvalého pobytu, vytváranie a kontrola plánov osobného rozvoja PSS, aktualizácia zoznamov a evidencií podľa potreby a iné.


Naše poskytované služby sú porovnateľné s európskym štandardom