Úsek sociálnej starostlivosti

- zabezpečuje podklady na prijatie do zariadenia, výpočty úhrad za ubytovanie a poskytovanie sociálnej starostlivosti (zaopatrenie, dohľad) stanovené individuálne podľa zdravotného stavu a sociálnej situácie prijímateľa, osobnú korešpondenciu

- spolupracuje s inštitúciami pri vybavovaní agendy prijímateľov sociálnej služby

- poskytuje individuálne rozhovory, ktoré slúžia na ľahšie začlenenie prijímateľa do kolektívu a aklimatizáciu na nové prostredie


Naše poskytované služby sú porovnateľné s európskym štandardom