Výchovná činnosť

Výchovno - vzdelávacia činnosť prijímateľov sociálnej služby sa realizuje formou individuálneho prístupu s ohľadom na zdravotný stav prijímateľa sociálnej služby, alebo skupinovou prácou. Prijímatelia sociálnej služby sa v rámci výchovnej činnosti radi zúčastňujú vedomostných súťaží. V priestoroch, na to určených, sledujú televíziu, vybrané programy v rozhlase, zúčastňujú sa rôznych prednášok. Súčasťou výchovy je aj ergoterapia.

V našom zariadení sa od roku 2009 poskytuje aj socioterapia, ktorej cieľom je poskytnúť prijímateľovi sociálnej služby možnosť vytvoriť si sociálne kontakty priaznivé pre udržanie alebo znovuvytvorenie jeho primeraného sociálneho správania, obnovenie a udržanie záujmu o reálny spoločenský život. V rámci tejto terapie sa v našom zariadení využívajú formy, metódy a techniky napr. dramatoterapia /pantomíma, sociodráma a pod./, muzikoterapia /receptívna a aktívna/, arteterapia /projektívna, receptívna, produktívna/, biblioterapia / receptívna, perceptívna, expresívna/, brainstorming, relaxačné cvičenia, skupinové rozhovory, diskusné sedenia a taktiež využívame hagioterapiu.

Tieto sú zamerané na odstraňovanie zlozvykov v oblastiach ako sú: životospráva, zmýšľanie, emocionálna a morálna oblasť, ďalej je to nácvik základných sociálnych zručností, rozvinutých sociálnych zručností, rozvoj komunikačných zručností, rozvoj kreativity, pamäti, učenia a v neposlednom rade precvičovanie techník na získanie schopností, ktoré boli stratené či oslabené dôsledkom ochorenia.